دمو
تماس
دمو

بودجه آئینه تمام نمای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های یک سازمان برای یک سال مالی به شمار می‌آید. مدیریت صحیح در یک سازمان، نیاز به تسلط کامل به مباحث کنترل بودجه دارد.

نرم افزار کنترل بودجه پویا ابزاری بسیار قدرتمند برای مدیریت فرایند تخصیص، جابجایی، تامین‌اعتبار، مصرف‌اعتبار و انجام کنترل‌های مدیریتی لازم در این فرایند را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد و همچنین فرایند پیش‌بینی بودجه سنوات آتی را تسهیل می‌بخشد.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار کنترل بودجه


 • امكان تعریف و طبقه‌بندی واحدهای کنترل بودجه
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی سرفصل‌های بودجه
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی سرفصل‌های هزینه
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی مراکز هزینه
 • امکان تخصیص و ارتباط سرفصل‌های هزینه به سرفصل‌های بودجه
 • امکان ثبت اسناد تخصیص بودجه و تعیین مبالغ مربوطه
 • امکان ثبت اسناد اصلاح بودجه و جابجایی مبالغ در سرفصل‌های تخصیصی
 • امکان ثبت اسناد درخواست بودجه
 • امکان بررسی درخواست‌های ثبت شده و ثبت اسناد تامین‌اعتبار
 • امکان مرور تحلیلی بر اساس واحدهای بودجه، سرفصل‌های بودجه، سرفصل‌های بودجه و مراکز هزینه
 • امکان مرور تحلیلی بر اساس کل اعتبار تخصیصی و یا اعتبار تسهیم‌شده به ماه
 • امکان مرور مقایسه‌ای از اعتبار تخصیصی، درخواست‌های ثبت شده، میزان تامین‌اعتبارهای ثبت شده و میزان اعتبار مصرف شده
 • امکان تهیه انواع گزارش‌های انحراف از مصرف
 • امکان تهیه انواع گزارش مقایسه‌ای
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات و گزارش‌ها ثبت شده به محیط Microsoft Excel